BLOG

Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2020-08-21 17:50:32


Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem władz, obecnine można wyjść z domu aby pobiegać czy też na przejadżkę rowerem. Należy jednak zachować odpowiednią odległość od innych osób, a grupa nie powinna przekraczać 2 osób, z wyjątkiem rodzin.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2020-03-24 23:59:10


W związku z zaistniałą, bezprecedensową sytuacją walki z zagrożeniem tzw. koronawirusem (COVID-19), Kancelaria Adwokacka adw. Arkadiusz Pietrzak będzie udzielać bezpłatnych porad prawnych dla pracowników służby zdrowia zarówno mailowo: kancelaria@adwokatpietrzak.eu jak i telefonicznie: 608 749 512.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2020-03-23 17:48:17


https://www.so.torun.pl/informacja-w-sprawie-ustalenia-24-grudnia-2019-r-dniem-wolnym-od-pracy,new,mg,1.html,132
http://torun.sr.gov.pl/zarzadzenie-prezesa-i-dyrektora-sadu-rejonowego-w-toruniu-nr-2419-z-dnia-200919-r-w-sprawie-ustalenia-241219-r-dniem-wolnym-z-odpracowaniem-71219-r,new,mg,1.html,521
udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-10-31 09:26:17


https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-10-31 08:06:59


Jak wskazuje się w orzecznictwie, w odniesieniu do odpowiedzialności z tytułu kosztów procesu, cofnięcie pozwu traktowane jest jako przegranie sprawy przez powoda, chyba że wywołane było zaspokojeniem roszczenia powoda w toku procesu. Podobnie za stronę przegrywającą sprawę należy także uważać pozwanego, który w toku procesu spełnił dochodzone od niego świadczenie, czym zaspokoił roszczenie powoda, wymagalne w chwili wytoczenia powodztwa. O więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-10-30 10:51:50


Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego - dwuletni termin przedawnienia przewidziany w art. 554 k.c. stosuje się także do umowy dostawy.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-10-29 08:58:03


Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2019 r. (Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego)

Osobie bliskiej poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego rozstroju zdrowia, nie przysługuje zadośćuczynienie pieniężne na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-10-25 08:43:10


Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT:

https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-09-08 18:12:33


Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.

Osoba wykonująca zawód medyczny udzielająca świadczeń zdrowotnych pacjentowi może odmówić obecności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w przypadku istnienia prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta. Odmowę odnotowuje się w dokumentacji medycznej.

Z kolei świadczenie zdrowotne to dzialania s więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-07-24 02:13:01


http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Komunikaty_o_sprawach.aspx?ItemSID=272-b6b3e804-2752-4c7d-bcb4-7586782a1315

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-04-04 20:17:07


​W sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, obejmującego nieruchomość obciążoną hipoteką zabezpieczającą udzielony małżonkom kredyt bankowy, sąd - przydzielając tę nieruchomość na własność jednego z małżonków - ustala jej wartość, jeżeli nie przemawiają przeciwko temu ważne względy, z pominięciem wartości obciążenia hipotecznego.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2019 roku (skład 3 Sędziow)

więcej...
udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-03-28 20:19:22


SN odmówił podjęcia Uchwały w zakresie odpowiedzi na pytanie: czy dokonując z urzędu w postępowaniu o podział majątku objętego dotychczas wspólnością majątkową małżeńską ustalenia składu i wartości majątku wspólnego (art. 567 § 3 k.p.c. w zw. z art 684 k.p.c.), sąd określa wartość nieruchomości należącej do majątku podlegającego podziałowi przy uwzględnieniu jej obciążenia hipotecznego?

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-03-12 01:52:43


Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2019 r.

​Artykuł 618 § 3 k.p.c. nie wyłącza dochodzenia między małżonkami roszczenia o zwrot kwoty zobowiązania zabezpieczonego hipoteką, spłaconego przez jednego z nich po uprawomocnieniu się postanowienia o podziale majątku wspólnego.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-03-12 01:47:33


Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2019 roku członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 k.s.h., powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym również za koszty sądowe zasądzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-02-19 18:10:31


Zgodnie z najnowszą Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 roku rodzice, bez zezwolenia sądu opiekuńczego, nie mogą nabywać dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży także wtedy, gdy środki pieniężne na zakup pochodzą z dokonanej przez nich darowizny celowej.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-02-18 21:20:19


Zgodnie z najnowszą Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2019 roku odpowiedzialność ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego obejmuje także celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego w okresie przedłużającej się naprawy, chyba że są one następstwem okoliczności za które odpowiedzialność ponosi poszkodowany lub osoba trzecia.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-02-18 21:17:36


Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego, orzekanie o zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej z datą wsteczną jest dopuszczalne także po prawomocnym rozwiązaniu związku małżeńskiego przez rozwód, jeżeli powództwo zostało wytoczone przed tą datą.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2019-01-30 00:39:18


Zgodnie z najnowszą Uchawałą składu 7 Sędziów Sądu Najwyższego, w wypadku czynu, wyczerpującego znamiona dwóch albo więcej przepisów ustawy karnej, który stanowi przestępstwo podlegające kumulatywnej kwalifikacji prawnej (art. 11 § 2 k.k.), termin przedawnienia jego karalności wyznaczany jest, na podstawie art. 101 k.k., w oparciu o wysokość kary grożącej za to przestępstwo określonej w myśl art. 11 § 3 k.k. albo inne przesłanki wymienione w przepisach dotyczących terminu prz więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-11-14 10:10:32


Złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku przez osobę, w stosunku do której nie rozpoczął jeszcze biegu termin określony w art. 1015 § 1 k.c., jest bezskuteczne.
udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-10-25 20:18:20


Zgodnie z najnowszą Uchwałą Sądu Najwyższego przebaczenie przez spadkodawcę uprawnionemu do zachowku może nastąpić także po wydziedziczeniu go w testamencie i do swej skuteczności nie wymaga zachowania formy testamentowej.
udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-10-25 01:09:19


Rzecz nabyta w trakcie trwania małżeństwa, w którym obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, w części ze środków pochodzących z majątku osobistego jednego z małżonków, a w części z ich majątku wspólnego, wchodzi do majątku osobistego małżonka i do majątku wspólnego małżonków w udziałach odpowiadających stosunkowi środków przeznaczonych z tych majątków na jej nabycie, chyba że świadczenie z majątku osobistego lub majątku wspólnego przekazane na nabycie rzeczy mia więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-10-24 10:28:53


Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, termin przedawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu opłat likidacyjnych wynosi 10 lat dla umów rozwiązanych przed 09 lipca 2018 roku. Natomiast do umów rozwiązanych po tej dacie zastosowanie ma nowy 6-letni termin przedawnienia.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-09-13 08:44:56


Jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio, przez okres co najmniej 10 lat - sąd może wówczas orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Oznacza to, że po wyrażeniu zgody przez sąd - można prowadzić wyłącznie pojazdy wyposażone w blokadę alkoholową, uniemozliwiajaca u więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-08-26 22:16:59


Zgodnine z przepisami prawa, kierującemu pojazdem zabrania się m.in:
- oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu;
- używania pojazdu w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem;
- pozostawiania pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym; nie dotyczy to pojazdu wykonującego czynności na drodze;
- ciągnięcia za pojazdem osoby na nartach, sankach, wrotkach lub innym podobnym urz więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-08-08 14:15:49


Pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym m.in. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10oC lub powyżej 25oC, a także na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

Pracodawca musi zapewnić pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy.

Praco więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-08-02 21:16:41


Roszczenie powiatu - powiatowego urzędu pracy o zwrot środków pochodzących z Funduszu Pracy, przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej, przedawnia się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty tych środków (art. 76 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 ze zm.).

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 2018 r.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-07-30 01:30:22


Przegląd Prawa Technologii Informacyjnych ICT Law Review nr 1/2013

Spam jest to niechciana poczta elektroniczna, którą ciągle otrzymujemy. Słowo to dosłownie oznacza mielonkę. Istnieje wiele jego rodzajów. Dla przykładu najpowszechniejszy jest spam komercyjny. Wyróżniamy dwa systemy wysyłania spamu – Opt-in i Opt-out. Spam obniża jakość pracy osób zatrudnionych oraz zabiera cenny czas pracy. W wielu krajach wprowadzono specjalne uregulowania prawne w odpowiedzi na zagrozeni s więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-07-20 19:23:11


I. Prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określone w art. 139 zdanie pierwsze Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, może być realizowane wyłącznie wobec osób, których winę stwierdzono prawomocnym wyrokiem sądu (osób skazanych). Tylko przy takim ujęciu zakresu tego prawa nie dochodzi do naruszenia zasad wyrażonych w treści art. 10 w zw. z art. 7, art. 42 ust. 3, art. 45 ust. 1, art. 175 ust. 1 i art. 177 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.


II więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-07-18 00:57:00


Trybunał Konstytucyjny w wydanym wyroku (17.07.2018), uznał iż:
1) art. 17 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904, ze zm.),
2) art. 5 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. − Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, ze zm.),
3) art. 15 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652, ze zm.)

− w zakresie, w jakim nie czynia aktu abolic więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-07-18 00:34:42


Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego grunt rolny, podobnie jak podwórko przydomowe, nie może być uznany za miejsce, gdzie odbywa się ruch lądowy pojazdów, a zatem nie korzysta z ochrony art. 178a § 1 k.k.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-07-16 00:18:42


Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, kodeks karny zna jedynie postać umyślną przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego - art. 178a § 1 k.k. Działanie nieumyślne nie jest zatem penalizowane przez polską ustawę karną.

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-07-15 23:56:51


1. W sprawie o wydanie wyroku łącznego sąd odwoławczy może orzec po raz pierwszy karę łączną, gdy w pierwszej instancji został wydany zaskarżony apelacją wyrok łączny, orzekający karę na bazie określonych skazań oraz umarzający postępowanie na podstawie art. 572 k.p.k. w pozostałym zakresie.

2. Nie jest także wykluczone orzeczenie przez sąd odwoławczy kary łącznej w oparciu o skazania, które nie były podstawą orzeczenia kary łącznej przez sąd pierwszej instancji. więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-07-15 22:41:38


Art. 3986 § 2 i 3 w związku z art. 3984 § 1 pkt 3 w związku z art. 13 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155, ze zm.) jest zgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 2 i w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

(Wyrok TK z dnia 11 lipca 2018 r.)

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-07-13 00:11:04


​1. Złożenie przez rodziców w imieniu małoletniego dziecka oświadczenia o odrzuceniu spadku jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka.

2. Termin przewidziany w art. 1015 § 1 k.c. nie może się skończyć przed prawomocnym zakończeniem postępowania o zezwolenie na złożenie przez małoletniego spadkobiercę oświadczenia o odrzuceniu spadku. Po prawomocnym zakończeniu tego postępowania oświadczenie małoletniego powinno być złozone niezwlo więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-07-11 20:49:59


​Praca w transporcie kierowcy samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony, który ubocznie wykonywał czynności konwojenta, ładowacza lub spedytora w odniesieniu do przewożonych towarów, jest pracą w szczególnych warunkach (art. 32 ust. 1 w związku z art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 ze zm. w związku z poz. 2 Działu VIII wykazu A stanow więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-07-05 13:29:58


Nabycie przez przedsiębiorstwo państwowe - na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 6) - własności urządzeń przesyłowych posadowionych na nieruchomościach należących do Skarbu Państwa nie spowodowało uzyskania przez to przedsiębiorstwo z mocy prawa służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu obciążającej te nieruchomości.

(Uchwała składu 7 sędziow Sadu Najwy więcej...

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-06-23 19:55:17


​Oceny, czy postanowienie umowne jest niedozwolone (art. 385[1] § 1 k.c.), dokonuje się według stanu z chwili zawarcia umowy.

(Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2018 r.)

udostępnij: Whatsapp Facebook Twitter LinkedIn
data dodania: 2018-06-23 19:38:03


Kontakt:

Kancelaria Adwokacka
adw. Arkadiusz Pietrzak
ul. Ducha Świętego 20 lok. 5 (III piętro)
87-100 Toruń
Telefon: + 48 608 749 512
E-mail:


Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek: 8.00-18.00
(możliwość umówienia spotkania w innych godzinach oraz w soboty)
 
Orły Prawa 2020 Orły Prawa 2021 Orły Prawa 2022