+48 608 749 521
kancelaria@adwokatpietrzak.eu
Poniedziałek-Piątek: 8:00-18:00
Warszawa / Włocławek
logo adwokatury

Kancelaria Adwokacka
Adwokat
Arkadiusz Pietrzak

Profesjonalna obsługa prawna firm oraz osób indywidualnych

Zadzwoń Napisz

Kancelaria

Ubi ius, ibi remedium
Gdzie prawo, tam środek zaradczy

Kancelaria Adwokacka Adwokat Arkadiusz Pietrzak świadczy kompleksową pomoc prawną osobom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym od 2016 roku. Nasze indywidualne podejście do każdej sprawy pozwala nam skutecznie rozwiązywać problemy prawne, uwzględniając szeroki zakres dziedzin prawa i różnorodne aspekty sytuacji faktycznej.

Na udzielaną klientowi pomoc prawną składa się przede wszystkim szeroko rozumiana reprezentacja przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi, innymi osobami jak również udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych, przeprowadzanie szkoleń z zakresu prawa oraz prowadzenie negocjacji na etapie przedsądowym oraz sądowym, a także przeprowadzanie mediacji. Reprezentacja klienta przed sądami następuje w szczególności w charakterze pełnomocnika procesowego w sprawach cywilnych, rodzinnych, spadkowych (za powoda, pozwanego, wnioskodawcę, uczestnika postępowania), obrońcy lub oskarżyciela posiłkowego albo oskarżyciela prywatnego w sprawach karnych, czyli przed wszystkimi sądami powszechnymi (Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Sąd Apelacyjny), wojskowymi, administracyjnymi oraz przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałami.

Wynagrodzenie w każdej sprawie ustalane jest indywidualnie biorąc pod uwagę poziom skomplikowania oraz nakład pracy w sposób ryczałtowy lub przy rozliczeniu godzinowym.

Naszym celem jest skuteczna obrona interesów klienta we wszystkich aspektach prawnych, zapewniając kompleksową i profesjonalną obsługę prawną na każdym etapie procesu.

Card Icon

Mediator

Uprawnienia mediatora od 2020 roku w sprawach cywilnych, gospodarczych, rodzinnych oraz od 2021 roku w sprawach karnych. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Card Icon

Adwokat

Kancelaria Adwokacka świadczy kompleksową pomoc prawną obsługując klientów indywidualnych oraz podmioty gospodarcze od 2016 roku, po zdanym egzaminie zawodowym w 2016 roku oraz po odbyciu 3-letniej aplikacji adwokackiej w latach 2013-2015.

Card Icon

Doświadczenie

Praktyczne i teoretyczne doświadczenie zawodowe zdobyte podczas aplikacji adwokackiej, współpracy z renomowanymi kancelariami adwokackimi, praktyk w Sądzie Rejonowym i w Kancelarii Notarialnej, 5-letnich jednolitych studiów magisterskich na kierunku prawo.

Zakres usług

Własność i inne ograniczone prawa rzeczowe:
 • Zastaw
 • Użytkowanie
 • Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów
 • Zaniechanie naruszeń
 • Wydanie rzeczy
 • Stwierdzenie nieważności złożonego oświadczenia woli (pozorność, błąd, podstęp, groźba)
 • Wyzysk
 • Potrącenie
 • Odnowienie
 • Zwolnienie z długu
 • Skarga pauliańska
 • Postępowanie grupowe pozwy zbiorowe
 • Polisolokaty
 • Umowy kredytowe w walutach obcych (np. we frankach szwajcarskich)
 • Zasiedzenie
 • Upadłość konsumencka
 • RODO
 • Prawo autorskie
 • Prawo konsumenckie (np. reklamacje, niedozwolone klauzule umowne)
 • Skarga kasacyjna
 • Wniosek o wznowienie postępowania

Obrona w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym
 • Dozór elektroniczny
 • Przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia kary pozbawienia wolności
 • Wyrok łączny
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
 • Sporządzanie prywatnego aktu oskarżenia
 • Sporządzanie subsydiarnego aktu oskarżenia
 • Sporządzanie apelacji
 • Sporządzanie zażalenia np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania
 • Wniosek o skrócenie stosowania środka karnego
 • Wcześniejsze zatarcie skazania
 • Wniosek o wznowienie postępowania
 • Kasacja

 • Sprawy o wykonanie umowy pomiędzy podmiotami gospodarczymi
 • Transport i spedycja
 • Prawo przewozowe
 • Sporządzanie i opiniowanie umowy
 • Zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji
 • Obsługa prawna
 • Negocjacje

Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Rozwód
 • Separacja
 • Zniesienie wspólności majątkowej
 • Alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Podział majątku wspólnego małżonków
 • Rozdzielność majątkowa
 • Sprawy o ustalenie albo zaprzeczenie ojcostwa
 • Sprawy opiekuńcze
 • Kontakty z dziećmi (ustalenie, ograniczenie lub zakazanie)
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Opieka
 • Kuratela
 • Zarząd majątkiem małoletniego
Prawo spadkowe
 • Dziedziczenie ustawowe
 • Testament
 • Zachowek
 • Stwierdzenie nabycia spadku
 • Odrzucenie spadku
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe
 • Dział spadku
 • Umowy dotyczące spadku
 • Wydziedziczenie

Prawo pracy
 • Przywrócenie do pracy
 • Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę
 • Opiniowanie i sporządzanie umów o pracę
 • Sprostowanie świadectwa pracy
Prawo ubezpieczeń społecznych
 • Odwołanie od decyzji organów, np. w zakresie prawa do emerytury
 • Reprezentacja przed organami

Pomoc prawna w zakresie prawa materialnego i procesowego
 • Zaskarżanie decyzji administracyjnych
 • Skarga na bezczynność organów administracji publicznej
 • Zaskarżenie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego, aktów prawa administracji rządowej
 • Reprezentacja przed Sądami i organami administracji publicznej
 • Zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Prawo zobowiązań, w tym prawo umów, sporządzanie i opiniowanie umowy
 • Zadatek
 • Zaliczka
 • Kara umowna
 • Darowizna
 • Najem
 • Sprzedaż
 • Pożyczka
 • Ubezpieczenie
 • Zlecenie
 • Umowa o dzieło
 • Umowa o roboty budowlane
 • Renta
 • Dożywocie
Windykacja należności
 • Wezwania do zapłaty
 • Negocjacje

 • Wypadki komunikacyjne
 • Wypadki przy pracy
 • Wypadki w związku z działalnością przedsiębiorstwa, w związku z działalnością gospodarstwa rolnego
 • Zdarzenia medyczne, tzw. "błędy medyczne"
 • Ustanowienie drogi koniecznej
 • Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorcę przesyłowego
 • Ustanowienie za wynagrodzeniem służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego